Revize

Dle vyhlášky č. 21/1979 Sb. mohou organizace montovat, opravovat zařízení, provádět na něm dodavatelským způsobem revize a zkoušky a plnit tlakové nádoby na plyny jen na základě oprávnění. Oprávnění vydává inspektorát bezpečnosti práce, v jehož obvodu má organizace sídlo, popř. trvalý pobyt.

Pro provádění revizí a zkoušek zařízení musí mít revizní technik osvědčení o odborné způsobilosti vydané inspektorátem bezpečnosti práce na základě vykonané zkoušky.

Zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce jsou zařízení pro:
1) výrobu a úpravu plynů,
2) skladování a přepravu plynů,
3) plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,
4) zkapalňování a odpařování plynů,
5) zvyšování a snižování tlaku plynů,
6) rozvod plynů,
7) spotřebu plynů spalováním.

Za zařízení se nepovažují zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení.

Revize zařízení jsou výchozí a provozní. Rozumí se jimi celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popř. i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i technická dokumentace a odborná způsobilost obsluhy. O výsledku revize vyhotoví revizní technik, který revizi provedl, zprávu o revizi.

 

CERTIFIKACE

Kliknutím na certifikát zobrazíte všechny naše dosažené certifikáty.


© 2015 BAZA GRAPHIC